ZARZĄDZENIE NR 8/2023
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie
z dnia 4 kwietnia 2023 roku
w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie

kwiecień, 2023Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Koninie oraz na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koninie w porozumieniu z lekarzem pierwszego kontaktu i z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Koninie od 4 kwietnia 2023 r. zarządza się co następuje:
§ 1
Odwieszam działanie zarządzenia nr 3/2023 z dnia 23 stycznia 2023 dotyczące opuszczania przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koninie i odwiedzania w Domu Pomocy Społecznej w Koninie.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Opiekuńczo – Wspomagającego.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie