IODO


Obowiązek informacyjny

Klauzula dla pracowników

Dom Pomocy Społecznej w Koninie zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46M/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana , że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Koninie, ul. Południowa 1, 62-51 O Konin,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Koninie jest Anna Wojsznis e-mail: anna.wojsznis.iod@gmail.coml tel. 507-030-138.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków zakładu, jako zakład pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 201 Br., poz. 917),
 • dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dane będą przechowywane przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia,
 • posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urz~du Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie przez zakład pracy obowiązków wynikających z przepisów prawa na rzecz pracownika,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula dla mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Koninie zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46M/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Koninie, ul. Południowa 1, 62-510 Konin,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Koninie jest Anna Wojsznis e-mail: anna.wojsznis.iod@gmail.com tel. 507-030-138,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.) oraz zadań zleconych Jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych ,
 • dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dane będą przechowywane przez okres 50 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula dla kontrahentów

Dom Pomocy Społecznej w Koninie zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46M/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana , że

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Koninie, ul. Południowa 1 62-510 w Koninie
 • Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Koninie jest Anna Wojsznis e-mail: anna.wojsznis.iod@gmail.com tel. 507-030-138
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b –
 • przetwarzanie niezbędne do celu realizacji urnowy „ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)
 • dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dane będą przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne,
 • posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Dom Pomocy Społecznej w Koninie zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46M/E ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana , że:

 • administratorem monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Koninie, ul. Południowa 1 , 62-51 O Konin
 • Inspektorem Ochrony Danych w Dornu Pomocy Społecznej w Koninie jest Anna Wojsznis e-mail: anna.wojsznis.iod@gmail.com tel. 507-030-138
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków zakładu, jako zakładu pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa w Dornu Pomocy Społecznej w Koninie,
 • dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane będą
 • przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania nagrań wynosi 14 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie,
 • posiada Pani/Pan prawo do sprostowania. ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
 • przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie