Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Dom Pomocy Społecznej dla zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dps.konin.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały zgodnie z obowiązującymi standardami dostępności.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Szałaj,   poczta@dps.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 243 38 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny budynek Domu Pomocy Społecznej w Koninie Południowa 1

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne od strony od strony Południowej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi ciąg pieszy,  po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, (osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z dziećmi w wózku itp.).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarz na poziomie 0: dostępny. Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do sekretariatu, pralni, kasy, portierni, biur, do portierni, gdzie osoba zainteresowana uzyska niezbędne informacje lub zostanie skontaktowana z pracownikiem, który zejdzie i udzieli informacji

Brak oznaczeń schodów

Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

Winda na wyższe kondygnacje: tak. Winda dostosowana do potrzeb osób  poruszających się na wózkach

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Pochylnia: tak

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: tak

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed wjazdem na teren Domu Pomocy Społecznej w Koninie – wjazd od ulicy Południowej. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Domu Pomocy Społecznej w Koninie

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Inne informacje.

Dojazd do kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Koninie: autobusem MZK: do przystanku Wyszyńskiego linia 51. 57. 58. 59. 60 następnie ulicą Budowlanych i Pionierów

samochodem: ulicą Południową bezpośrednio na parking przed bramą lub na  wewnętrzny plac /parking głównego budynku Domu Pomocy Społecznej w Koninie .

Budynek Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie , ul. Południowa 2

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne od strony od strony Południowej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, (osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z dziećmi w wózku itp.).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek jednokondygnacyjny. Do wszystkich pomieszczeń można swobodnie przejść, przejechać wózkiem inwalidzkim lub wózkiem dziecięcym. Po lewej stronie wejścia znajduje się sala , gdzie osoba zainteresowana może uzyskać wszelkie informacje.

Brak oznaczeń schodów

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Pochylnia: tak

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: tak

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed wjazdem na teren  Domu Pomocy Społecznej w Koninie – wjazd od ulicy Południowej. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Domu Pomocy Społecznej w Koninie

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Po wcześniejszym zgłoszeniu

Inne informacje.

Dojazd do kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Koninie: autobusem MZK: do przystanku Wyszyńskiego linia 51. 57. 58. 59. 60 następnie ulicą Budowlanych i Pionierów, samochodem: ulicą Południową bezpośrednio na parking przed bramą lub na  wewnętrzny plac /parking głównego budynku Domu Pomocy Społecznej w Koninie .

Budynek Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z chorobą Alzheimera.  Południowa 1 (Budynek czasowo wyłączony z korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami )

Wejście główne od strony od strony ulicy Południowej niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim powinna wjechać na teren DPS. Po lewej stronie za bramą znajduje się platforma, którą można dostać się na parter budynku. Podobnie rodzice z wózkami dziecięcymi

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarz na poziomie 0: dostępny. Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do sal zajęciowych i toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. W pracowniach osoba zainteresowana uzyska niezbędne informacje lub zostanie skontaktowana z pracownikiem, który zejdzie i udzieli informacji. I pietro niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pochylnia: Nie

Pętla indukcyjna: brak.

Platforma: Tak

Toaleta dostosowana: tak

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed wjazdem na teren  Domu Pomocy Społecznej w Koninie – wjazd od ulicy Południowej. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Domu Pomocy Społecznej w Koninie.

Inne informacje

Dojazd do kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Koninie: autobusem MZK: do przystanku Wyszyńskiego linia 51. 57. 58. 59. 60 następnie ulicą Budowlanych i Pionierów, samochodem: ulicą Południową bezpośrednio na parking przed bramą lub na  wewnętrzny plac /parking głównego budynku Domu Pomocy Społecznej w Koninie .


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie